fbpx

Cirkulär ekonomi

Syftet är att återvinna och återanvända produkter och resurser. Istället för att tillverka, köpa och slänga saker, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi prylarna så länge det går.

 Lokala mål/tidplan 

 • Minska konsumtionen av nytillverkade varor.
 • Få igång delning av befintliga produkter. 
 • Förpackningar i miljösmarta emballage, t ex frukt och grönt i livsmedelsbutikerna.
 • Återanvändning av konsumtionsprodukter. 
 •  Starta urban odling med egen produktion av grönt i stadsdelen med syfte att bli självförsörjande på vissa grönsaker och frukter som kräver långa transporter.

Aktiviteter
Inom projekt Cirkulär ekonomi ingår följande aktiviteter/projekt:  

 • Hållbarhetsansvarig
  Varje brf ska ha en hållbarhetsansvarig som aktivt driver hållbarhetsfrågorna i den egna föreningen.
 • Återbruk
  Uppsättning av hyllor för återbruk i brf:ernas miljörum. 
 • Lånelådan
  Digital och fysisk plats för delning av prylar (skidor, borrmaskiner etc). 
 • Butiker
  Påverka livsmedelsbutiker och leverantörer att minska antalet förpackningar samt att använda en speciell matavfallspåse för grönsaker och frukt. I projektet ingår även att få fler secondhand-butiker för kläder i stadsdelen.
 • Växthus
  Etablering av växthus för lokal odling av grönsaker som tillvaratar spillvärme för åretrunt produktion.
 • Klimatspanarna
  Workshops för boende i Sjöstan. På träffarna har följande ämnen behandlats: bygga hydroponiodling, bygga bihotell, minska matsvinn och göra tågresor i Europa. Vi har även producerat filmer om Klimatspanarna som ligger ute på sociala medier och har över 1 000 visningar per film.

Nuläge
Vi har arrangerat ett antal fysiska event med Klimatspanarna. Syftet har varit att informera om cirkulär ekonomi och hur vi kan minska konsumtionen och utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt. 

Vi har lanserat en återbrukshylla för miljörummen i våra brf:er och vi testar även Lånelådan. Livsmedelsbutikerna i Hammarby Sjöstad har infört matavfallspåsen för frukt och grönsaker, istället för plastpåsar.

Ett växthus på 50 kvm planeras att sättas upp i ett av grönområdena i Sjöstan. Projektet drivs i samarbete med Carnegie bryggeri som även har en restaurang. Avsikten är att använda spillvärme från bryggeriets öltillverkning för lokal produktion av grönsaker. 

Kommentar
Våra digitala event har nått en större målgrupp och fler antal personer, jämfört med våra fysiska möten.

Framtidsspanarna och Start Up
Syftet är att, genom aktiviteter och projekt på skolorna i Sjöstan, skapa medvetenhet och engagemang kring miljöfrågor bland eleverna. 

 Lokala mål/tidplan 

 •  Att genomföra minst två skolprojekt i Hammarby Sjöstad per år.
 • Att sprida skolprojektet ut till andra kommuner och stadsdelar.
 • Att även föräldrarna ska engagera sig i barnens intresse för hållbarhetsfrågor.

Utbildningsinsatser inom cirkulär ekonomi

Aktiviteter
Inom projekten Framtidsspanarna och Start Up ingår följande aktiviteter/projekt:

 • Framtidsspanarna
  Aktiviteten är anpassat för årskurs 4–6. Uppgiften för eleverna har varit att under två veckors tid ta fram nya produkter eller tjänster som kan ha en positiv påverkan på miljön och klimatet, gärna anpassade för att kunna användas i Hammarby Sjöstad.
 • Start Up
  Har genomförts i årskurs 8–9 samt på gymnasiet. Uppgiften har varit att eleverna ska ta fram enkla affärsplaner för produkter och tjänster med miljö/klimatinriktning. Projektperioden har sträckt sig från en heldag till en vecka, beroende på tillgång av tid. 

Nuläge
Sammantaget har cirka 1000 elever från skolor i Hammarby Sjöstad deltagit i aktiviteterna.  

Kommentar
Under tre år har Electricity drivit skolprojekten Framtidsspanarna och Start Up i Hammarby Sjöstad. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade, både bland elever och lärare. Varje projekt har avslutats med att eleverna själva presenterat sin idé eller produkt för en jury eller en företagarpanel. De bästa idéerna och/eller produkter har erhållit pris. 

Efter projektens avslutande har en utvärdering gjorts tillsammans med skolorna och vi ser en klar tendens till fördjupande kunskaper i miljö/klimatfrågor hos de elever som genomfört projektet två gånger, först i årskurs 4 och sedan i årskurs 6.  

Utmaningen har varit att få tillträde till skolorna, att få pedagogerna att förstå vikten av projektet. Detta ingår ju inte i skolplanen och den ordinarie undervisningen. De elever och lärare som medverkat har dock ställt sig mycket positiva och vi försöker använda dem som referens när vi nu planerar nya projekt kommande terminer.