fbpx

Cirkulär ekonomi

Syftet är att återvinna och återanvända produkter och resurser. Istället för att tillverka, köpa och slänga saker, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi prylarna så länge det går.

 Lokala mål/tidplan 

 • Minska konsumtionen av nytillverkade varor.
 • Få igång delning av befintliga produkter. 
 • Förpackningar i miljösmarta emballage, t ex frukt och grönt i livsmedelsbutikerna.
 • Återanvändning av konsumtionsprodukter. 
 •  Starta urban odling med egen produktion av grönt i stadsdelen med syfte att bli självförsörjande på vissa grönsaker och frukter som kräver långa transporter.

Aktiviteter
Inom projekt Cirkulär ekonomi ingår följande aktiviteter/projekt:  

 • Hållbarhetsansvarig
  Varje brf ska ha en hållbarhetsansvarig som aktivt driver hållbarhetsfrågorna i den egna föreningen.
 • Återbruk
  Uppsättning av hyllor för återbruk i brf:ernas miljörum. 
 • Lånelådan
  Digital och fysisk plats för delning av prylar (skidor, borrmaskiner etc). 
 • Butiker
  Påverka livsmedelsbutiker och leverantörer att minska antalet förpackningar samt att använda en speciell matavfallspåse för grönsaker och frukt. I projektet ingår även att få fler secondhand-butiker för kläder i stadsdelen.
 • Växthus
  Etablering av växthus för lokal odling av grönsaker som tillvaratar spillvärme för åretrunt produktion.
 • Klimatspanarna
  Workshops för boende i Sjöstan. På träffarna har följande ämnen behandlats: bygga hydroponiodling, bygga bihotell, minska matsvinn och göra tågresor i Europa. Vi har även producerat filmer om Klimatspanarna som ligger ute på sociala medier och har över 1 000 visningar per film.

Nuläge
Vi har arrangerat ett antal fysiska event med Klimatspanarna. Syftet har varit att informera om cirkulär ekonomi och hur vi kan minska konsumtionen och utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt. 

Vi har lanserat en återbrukshylla för miljörummen i våra brf:er och vi testar även Lånelådan. Livsmedelsbutikerna i Hammarby Sjöstad har infört matavfallspåsen för frukt och grönsaker, istället för plastpåsar.

Ett växthus på 50 kvm planeras att sättas upp i ett av grönområdena i Sjöstan. Projektet drivs i samarbete med Carnegie bryggeri som även har en restaurang. Avsikten är att använda spillvärme från bryggeriets öltillverkning för lokal produktion av grönsaker. 

Kommentar
Våra digitala event har nått en större målgrupp och fler antal personer, jämfört med våra fysiska möten.

Framtidsspanarna, Scrap Art och Start Up
Syftet är att, genom aktiviteter och projekt på skolorna i Sjöstan, skapa medvetenhet och engagemang kring miljöfrågor bland eleverna. 

 Lokala mål/tidplan 

 •  Att genomföra minst två skolprojekt i Hammarby Sjöstad per år.
 • Att sprida skolprojektet ut till andra kommuner och stadsdelar.
 • Att även föräldrarna ska engagera sig i barnens intresse för hållbarhetsfrågor.

Utbildningsinsatser inom cirkulär ekonomi

Aktiviteter
Inom projekten Framtidsspanarna, Scrap Art och Start Up ingår följande aktiviteter/projekt:

För närvarande finns tre koncept som erbjuds skolorna:
 • Framtidsspanarna – Aktiviteten är anpassad för årskurs 4–6. Uppgiften för eleverna är att under 1–2 veckors tid ta fram nya produkter eller tjänster som kan ha en positiv påverkan på miljön och klimatet, gärna anpassade för att kunna användas lokalt.
 • Scrap Art – En aktivitet anpassad för elever i åk 4–6. Här gör eleverna konstverk – av skräp. Förutom att producera sitt konstverk ska eleverna också presentera tankarna bakom sitt arbete.
 • Start Up – En aktivitet för årskurs 8–9 samt gymnasiet. Uppgiften är att eleverna ska ta fram enkla affärsplaner för produkter och tjänster med miljö/klimatinriktning. Projektperioden kan sträcka sig från en heldag till en vecka, beroende på tillgång av tid.

Genom projekten engageras eleverna i de globala målen och hållbarhetsfrågor samt får insikt i att de tillsammans kan arbeta fram en ny produkt/tjänst, tillsammans kan lösa problem, påverka och göra skillnad. De skolor som medverkat har blivit djupare involverade i klimatfrågor samtidigt som projekten bidrar till nya samarbetsformer mellan lärare och lärare/elever och ger eleverna möjlighet att visa nya kompetenser.

Under 2023 återinvigde vi även GlashusEtt, en ikonisk byggnad där hundratusentals besökare från hela världen studerat Hammarby-modellen. ElectriCITYs vision för GlashusEtt är en plats för medborgardrivet hållbarhetsarbete med inriktning på cirkulär ekonomi och minskad konsumtion och vi har under 2023 samlat hundratals Sjöstadsbor till studiecirklar, föreläsningar, klädbytardagar och ekologiska matmarknader.

Nuläge
Sammantaget har cirka 2500 elever från skolor i Hammarby Sjöstad och andra stadsdelar deltagit i aktiviteterna.  

Kommentar
Under fyra år har Electricity drivit skolprojekten Framtidsspanarna och Start Up i Hammarby Sjöstad. Aktiviteterna har varit mycket uppskattade, både bland elever och lärare. Varje projekt har avslutats med att eleverna själva presenterat sin idé eller produkt för en jury eller en företagarpanel. De bästa idéerna och/eller produkterna har erhållit pris. 

Efter projektens avslutande har en utvärdering gjorts tillsammans med skolorna och vi ser en klar tendens till fördjupande kunskaper i miljö/klimatfrågor hos de elever som genomfört projektet två gånger, först i årskurs 4 och sedan i årskurs 6.  

GlashusEtt
Under 2023 återinvigde vi även GlashusEtt, en ikonisk byggnad där hundratusentals besökare från hela världen studerat Hammarby-modellen. ElectriCITYs vision för GlashusEtt är en plats för medborgardrivet hållbarhetsarbete med inriktning på cirkulär ekonomi och minskad konsumtion. Under 2023 har basen för ElectriCITYs mer publika verksamhet varit lokalerna i GlashusEtt och avsikten har varit att erbjuda medborgarna i Hammarby Sjöstad en tillgänglig arena för medborgardrivna hållbarhetsfrågor.

I GlashusEtt arrangerar ElectriCITY studiecirklar, föreläsningar och seminarier kring olika hållbarhetsfrågor baserat på pågående projekt och teman. Samtliga program äger rum i samverkan med studieförbundet ABF. Andra aktiviteter i GlashusEtt är klädbytardagar i samverkan med Stockholms Naturskyddsförenings ”Handla miljövänligt-grupp”. I samarbete med de lokala REKO-ringarna arrangeras också välbesökta matmarknader.