fbpx

Testbäddar för klimatomställning

Hammarby Sjöstad 2.0 är en satsning som genomförs tillsammans med våra medlemmar och partners. Målet är att skapa en klimatneutral stadsdel till år 2030.
Alla våra projekt genomförs i nära samarbete med högskolor, forskningsinstitut, näringsliv och boende i Sjöstan. Genom Hammarby Sjöstad 2.0 har stadsdelen blivit en unik testbädd som attraherar såväl forskare från svenska högskolor och universitet som ledande akademier världen över. Ambitionen att Hammarby Sjöstad ska utgöra ett förstahandsval som svensk nod i framtida EU-projekt om hållbar stadsutveckling.
Vi deltar gärna i forsknings- och innovationsprojekt och har de senaste åren både sökt och fått bidrag för flera innovationsprojekt. Grundläggande för vårt engagemang är att projektet ska kunna bedrivas lokalt men också att det ska ha en nationell och internationell inriktning, det vill säga att testbädden ska vara kopierbar för andra stadsdelar och städer i världen.
Vi har lång erfarenhet av samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB, KTH Kungliga Tekniska Högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet och Energiforsk som alla är medlemmar i ElectriCITY och bidrar med vetenskaplig kvalitet i de projekt som vi genomför tillsammans.

Nio exempel på pågående testbäddar:

Energi:

Mikronät – en flexibilitets-
marknad för energi 

Mikronät är en teknisk lösning som innebär att vi använder existerande elnät och adderar lokalt förnybar energi som lagras och delas mellan fastigheterna. Ett systemskifte är inte bara lönsamt för fastighetsägarna, utan även för samhället då vi undviker stora investeringar i nya kraftvärmeverk och dyra kabeldragningar.

Läs mer..

Energi:

Vätgas 

Teknikutvecklingen runt vätgas har de senaste åren accelererat. Nya moderna material och tillverkningsprocesser har pressat kostnaderna för både elektrolysutrustning och bränsleceller. ElectriCITY söker nu projektparter för en samlad satsning på vätgastillämpningar i en levande testbädd i urban miljö.

Läs mer…

Transporter:

Laddplatser för elbilar och noll-zon

Projektet syftar till att minska utsläppen av fossila bränslen genom satsning på elbilar, laddplatser hemma, inrättande av bilpooler och införande av miljövänliga transporter i Hammarby Sjöstad. Satsningen har bidragit till att antalet elbilar ökat kraftigt de senaste åren och att en informell noll-zon införts i stadsdelen. 

Läs mer…

Transporter:

Den smarta obemannade lastkajen

De lokala och nationella målen med minskade utsläpp kräver fler samordnade och färre tunga transporter i stadskärnorna. Omlastningscentraler och lokala transporthubbar har i liten skala visat sig fungera mycket bra, men vi är nu redo att ta nästa steg. Vi bjuder nu in berörda aktörer för att medverka i detta samverkansprojekt. 

Läs mer…

Digitalisering:

Fastighetsdatalabbet

Digitalisering genomsyrar alla vår projekt – från digitalisering av transporter och energi- och fastighetssystem till cirkulär ekonomi och kompetensutveckling. Genom digital teknik kan vi lagra information och fakta som kan användas i hållbarhetsprojekt och delas mellan olika användare. Ett exempel är vårt projekt fastighetsdatalabbet.

Läs mer…

Digitalisering:

Fastighetsautomation

Utmaningen för fastighetsbranschen är att utveckla bättre digitala plattformar och intuitiva verktyg för styrning, reglering, underhåll och visualisering för att ställa om till en ökad energieffektivitet. Nu bjuder vi in olika intressenter att delta i ett större projekt som har till syfte att öppna upp dagens slutna datasystem. 

Läs mer…

Cirkulär ekonomi:

Sharing Cities

Hammarby Sjöstad 2.0 är en av fyra testbäddar inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. Satsningen pågår 2017–2021 med en budget om 12 miljoner euro och syftar till att undersöka förutsättningarna för hur delningsekonomi och medborgarengagemang i svenska städer kan bidra till klimatomställningen. 

Läs mer…

Cirkulär ekonomi:

Viable cities

ElectriCITY är partner i ett långsiktigt strategiskt innovationsprogram, Viable cities. Det har som mål att bidra till forskning och innovation inom området smarta städer och därigenom bidra till att Sverige möter sina energi- och klimatmål och skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är värd och samordnare av programmet. 

Läs mer…

Cirkulär ekonomi:

Odling + Spillvärme – Klimatsmart odling 2.0 

Projektet ska bygga och testa ett växthus och odlingssystem i Hammarby Sjöstad som använder det lokala Carnegie-bryggeriets spillvärme – som en modell för innovativ cirkulär kvartersodling. Nu söker vi intressenter som vill delta i ett projekt med fokus på att etablera urban odling för året runt produktion. 

Läs mer…