fbpx

Transport

Syftet är att minska utsläppen av fossila bränslen genom satsning på elbilar, laddplatser hemma, inrättande av bilpooler och införande av miljövänliga transporter i Hammarby Sjöstad. 

Vi utgår från medborgarnas behov av transporter, varor och tjänster samt hur dessa bäst passar in i stadens transportsystem. Där digitalisering kan möjliggöra hållbara transporter av personer med självkörande bilar, där varor kan levereras till smarta fastigheter som kan fungera som noder för transport, där vi varken behöver köra eller äga egna bilar.

Lokala mål/tidplan
År 2030 ska:

 • stadens transportsystem vara optimerade för medborgarnas logistikbehov genom digitala verktyg
 • 80% av den privatägda fordonsflottan ska vara klimatneutral (tex 40% elbilar, 35% laddhybrider och 5% bränslecellsfordon) och 10% av fordonsflottan elhybrider (ej laddbara)
 • samtliga laddningsbara fordon ska ha tillgång till en egen laddplats och det finnas minst 250 publika laddpunkter
 • antalet privata fordon ska ha minskat med 10%
 • de kollektiva färdmedlen i Hammarby Sjöstad ska vara klimatneutrala (t-bana, spårvagn, bussar samt färjor) och alla taxiresor till och från Hammarby Sjöstad ska enbart ske med eltaxi och/eller delade transporttjänster.
 • transporttjänster till och från Hammarby Sjöstad ska vara fossilfria 

Aktiviteter
Inom projekt Transport ingår följande aktiviteter/projekt:  

 • Ladda hemma
  Projektet arbetar för en snabbare och effektivare utbyggnad av laddinfrastruktur. Gemensamma upphandlingar av laddboxar och installationsarbeten har resulterat i billig och smart hemmaladdning. 
 • Bilpooler
  Lokala bilpooler kan bildas antingen tillsammans med en befintlig kommersiell aktör eller genom att en mindre bilpool skapas grannar emellan. 
 • Prova elcykel
  Genom samarbete med cykeltillverkare testade bilister att el-cykelpendla till och från jobbet under några veckor, vilket ledde till nya resvanor. 
 • Informell 0-zon
  I ramavtal och gemensamma upphandlingar av transporter har brf:er i Sjöstan ställt krav på en omställning till eldrift till och från fastigheter, en sorts i en informell 0-zon.
 • Taxi 0-zon
  Brf:er och företag har registrerat sina adresser hos ett eller flera taxibolag och ställt krav på att körningen i första hand ska ske med eldrivna bilar.
 • V2G – Bil till nät
  Utnyttja möjligheten att använda elbilen som batterilager vid egen elproduktion. El från fastighetens solceller lagras i bilbatterierna för att sedan användas av fastigheten vid effektbrist.
 • Elektrisk och självkörande taxitjänst
  När självkörande elbilar/minibussar finns på marknaden med en fungerande IT-struktur, kan dessa komplettera befintlig lokaltrafik. 
 • Elektrifiering av kollektivtrafiken
  ElectriCITY arbetar för en elektrifiering av Stockholms busstrafik och färjetrafik och har presenterat en buss- respektive båtplan för trafikregionrådet i Stockholm.  
 • Omlastningshubbar
  Här lastas gods om från större fossildrivna transportbilar till mindre eldrivna fordon för lokal distribution.  

Nuläge
Genom gemensamma upphandlingar har antalet laddplatser för elbilar ökat kraftigt de senaste åren. När det gäller gemensamma upphandlingar för transporttjänster har ett ramavtal slutits mellan ett fyrtiotal brfer och Veolia respektive Suez. Taxi 0-zon har varit på plats i snart två år.  

Kommentar
Satsningen på laddplatser har resulterat i att vi har cirka 500 laddboxar i Sjöstadens garage. Det gör oss förmodligen till den laddplatstätaste stadsdelen i Sverige. Även de ramavtal som slutits för transporttjänster har givit mycket goda resultat, och vi ser att grupp-upphandlingar med ramavtal är en effektiv väg framåt för att uppnå en fossilfri stadsdel.
Vi tar nu nästa steg genom att ta ett helhetsgrepp på våra medborgares logistik- och transportbehov. Genom att utgå från medborgarnas önskade transporter och anpassa systemet efter dessa så får vi bättre behovsbaserade lösningar.