Hela fastighetens styrning i en app – sparar tid, pengar och klimat

Visionen för samverkansprojektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation” är att skapa öppna plattformar med data som enkelt kan delas mellan olika aktörer inom fastighetsbranschen för att bidra till en effektiv och flexibel energiförbrukning i fastigheterna och därmed i hela samhället. Det handlar om att utveckla öppna plattformar för nya innovativa digitala tjänster, visualiseringar och smarta styrsystem som bidrar till både sänkt energiförbrukningen och lägre kostnader.

Och klimatet har allt att vinna på effektivare hantering av fastigheternas drift för att minska resursanvändningen. Ska vi klara klimatmålen så måste vi varje årtionde halvera CO2-utsläppen, det säger FN:s klimatpanel IPCC i sina rapporter. I Sverige står fastigheterna står för cirka 40 procent av samhällets energianvändning och 20 procent av växthusgasutsläppen och det finns potential att reducera byggnaders energianvändning med omkring 30 procent enbart genom att optimera driften.

– För att snabba på omställningen inom fastighetssektorn behövs nya innovativa tjänster som ofta bygger på digitalisering. I dag saknas infrastruktur som möjliggör en snabbare uppskalning av energi- och flexibilitetstjänster. Det är den här infrastrukturen som vi ska bygga i projektet, säger Sofia Stensson, forskare på RISE och projektledare för projektet ”Öppna plattformar för fastighetsautomation”, där ElectriCITY är en av de deltagande parterna

Den pågående omställningen från fossila energikällor till förnyelsebar energi gör också att det blir trångt i elnäten. Även här kan fastigheterna användas på ett smartare sätt och bidra med flexibilitet till nätet exempelvis genom att styra uppvärmningen av en fastighet och förvärma fastigheten när man vet att det kommer att bli en effekttopp i nätet.

Förutsättningarna och intresset från branschen finns. Systemen för fastighetsautomation är på väg att bli både uppkopplade och smarta med bland annat maskininlärning och avancerad optimering. Men de befintliga systemen är ofta slutna vilket begränsar möjligheten att vidareutveckla styrningen av fastigheter och nya innovationer i form av datadrivna tjänster har svårt att driftsättas i eller vid sidan av befintliga system.

– Öppna plattformar ger fler aktörer möjlighet att bygga och lansera bättre verktyg för till exempel styr- och reglerteknik, underhåll samt visualisering som kan accelerera omställning mot energieffektivitet. Den långsiktiga visionen är att möjliggöra installation av datadrivna tjänster i fastigheter lika enkelt som man installerar en mobilapp på telefonen, säger Sofia Stensson.

En del i projektet är det fastighetsdatalabb som byggs upp I Hammarby Sjöstad och som är en plattform för att genomföra projekt i samverkan med företag och forskare. Datalabbet gör det möjligt att testa olika modeller av data i en trygg miljö.

Sofia Stensson medverkade på EC-dagen våren 2022 och presenterade projektet (11:32 min).

”Fastighetsautomation för öppna plattformar” som koordineras av det statliga forskningsinstitutet RISE pågår under två år och finansieras av Vinnova. Det är ett samarbetsprojekt med 24 fastighetsaktörer, systemleverantörer och tjänsteutvecklare, däribland ElectriCITY.

Om projektet på RISE webbplats

Demostad Energi

[four_fifth last=”yes” spacing=”yes” center_content=”no” hide_on_mobile=”no” background_color=”” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” background_position=”left top” hover_type=”none” link=”” border_position=”all” border_size=”0px” border_color=”” border_style=”” padding=”” margin_top=”” margin_bottom=”” animation_type=”” animation_direction=”” animation_speed=”0.1″ animation_offset=”” class=”” id=””][fusion_text]

Hammarby Sjöstad 2.0

Demostad Energi

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen, vill göra Hammarby Sjöstad till demostad för energi, innefattande såväl energieffektivisering som smart och förnybar energi.

Kartläggning

Hammarby Sjöstad byggdes med höga ambitioner för energi och miljö. Målet var att komma ner till 100 kWh per kvm och år. ElectriCITY/Sjöstadsföreningen genomförde 2013 en kartläggning av energianvändning i Hammarby Sjöstad. Den visade att energianvändningen i de allra flesta byggnader är större än vad som var planerat:

 • Energianvändningen var i genomsnitt 118 kWh per m2/ år i de 96 byggnader som undersöktes.
 • Spridningen var stor – från 55 i de bästa husen till 185 kWh per m2/år i de sämsta husen, de allra flesta låg ett bra stycke över Stockholms stads krav.

Energiansvarig

Vi verkar för att varje bostadsrättsförenings styrelse ska ha en energiansvarig, EA, som kan arbeta aktivt med sin förenings energifrågor. Den energiansvariga får delta i våra energiaktiviteter och energimöten och det är önskvärt att bostadsföreningarna fattar beslut och skriver in i föreningens protokoll att den energiansvariges roll är ”att driva energifrågor som gynnar föreningen och dess medlemmar, insamla information och material som presenteras för styrelsen som underlag för eventuella beslut som skall tas”. Självklart kan ordförande även vara energiansvarig. Det kan även underlätta om det är några personer som bildar en energigrupp tillsammans med energiansvarig för att minska arbetsbelastningen.

Eco-drive

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen har anlitat Willy Ociansson, en av Sverige mest erfarna energiexperter, i energiarbetet. Tillsammans med Willy har energiansvariga och oftast fler personer från styrelser gjort en energikartläggning av föreningarnas fastigheter. Denna så kallade Eco-drive är både underhållande, lärorik och uppskattad. Hittills är 28 Brfer kartlagda och tanken är att alla medlemmar i Sjöstadsföreningen ska göra Eco-drives.

Klimatklivet i Sjöstaden

Initiativet ”Klimatklivet i Sjöstaden”, invigdes av energiminister Ibrahim Baylan på plats i en undercentral i Brf Sjöstaden 1 i augusti 2016.

Genom att vara med i ”Klimatklivet i Sjöstaden” så engagerar sig Brfer och deras energiansvariga i följande punkter:

 • Brf sätter mål för energieffektivisering och startar ett samarbete med en energientreprenör – ”Målstyrd Energiförvaltning”.
 • Brf lägger upp en plan för arbetet med att erbjuda laddning av elbilar hemma i garaget – ”Ladda hemma”.
 • Brf gör upp en plan för utbyte av gammal belysning till LED lampor – ”Belysningsutmaningen”.
 • EA deltar i Sjöstadsföreningens/ElectriCITYs arbete med att undersöka lösningar för förnybara energikällor.

 

Många föreningar i Sjöstaden är aktiva i energiarbetet och har anammat tanken att se klimatförändringar som en lönsam möjlighet istället för ett dyrt problem. De som går med i ”Klimatklivet i Sjöstaden” kan sänka energiförbrukningen, göra kostnadsbesparingar och till slut producera egen förnybar energi.

ecity-klimatklivet

Genom engagemang i ”Klimatklivet i Sjöstaden” och medlemskap i Sjöstadsföreningen får föreningarna tre erbjudanden:

 • En halvdags energigenomgång av föreningens byggnader, Eco-drive, till ett värde av ca 6.000 kronor.
 • Hjälp att söka medel till laddplatser för elbilar i garage. 16 föreningar har redan sökt stöd till ”Ladda Hemma” och hittills har vi fått beviljade medel på 421.687 kr. Bidragen täcker 50 procent av föreningens kostnader för installationen.
 • Hjälp med att söka finansiering till andra energi/klimat-åtgärder från det rikstäckande initiativet ”Klimatklivet”, för vilket regering och riksdag avsatt 3.5 miljarder under fem års tid.

Målstyrd Energiförvaltning

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen har utformat en ny modell för energieffektivisering – Målstyrd Energiförvaltning – som kompletterar eller ersätter traditionell fastighetsförvaltning. Vi vill ta ett samlat grepp för att upphandla funktion, inte teknik. Funktionen är lägre energianvändning och bättre inomhusklimat.

Målstyrd Energiförvaltning betyder att man sätter ett mål för föreningens energibesparing. Det är ett förenklat avtal för optimering och justering av energisystem och innebär följande:

 • Energikartläggning med analys av besparingspotential.
 • Ett långsiktigt driftavtal med mål för sänkt energianvändning.
 • Delad energibesparingsvinst med entreprenör.
 • Enkelt och transparent avtal för Brf.
 • Trygghet med seriösa aktörer.

Vi samarbetar med Miljöförvaltningen i Stockholms Stad samt flera bygg och fastighetsbolag i utformandet av Målstyrd Energiförvaltning.

Demostad Hammarby Sjöstad

Flera olika forskningsprojekt med KTH pågår för att följa upp resultaten av energiarbetet, bland annat ett EU-finansierat projekt, CIVIS, i vilket Hammarby Sjöstad ingår tillsammans med Trento i Italien och Helsingfors som forskningsfält. ERANET, är ett annat KTH-projekt som är ett energi-planeringsverktyg för optimering av framtidens elnät.

Vi är även demostad för olika alternativ av egenproducerad förnybar energi, exempelvis solenergi och sjövärme. Till våren 2017 ska så kallade Energikollektorer sänkas ner i Hammarby Kanal och precis som bergvärme utnyttja skillnaden i temperaturen i vattnet och enligt kalkyler minska en förenings energiförbrukning med ca 70%.

ElectriCITY har genomfört ett antal seminarier kring solenergiteknik med fokus på den teknik som kommer att vara i mera allmänt bruk omkring 2020 och som nu ska ut i demoverksamhet under de närmaste åren. Stockholms stads solenergistrategi ligger till grund för arbetet. Den innefattar bland annat en kartläggning av potentialen för solenergi från taken på alla hus i Stockholm.

För mer info:

http://www.stockholm.se/stockholmssolkarta[/fusion_text][/four_fifth]