Framtidsinriktade energiprojekt i Hammarby Sjöstad

För närvarande pågår flera framtidsinriktade och visionära energiprojekt inom ElectriCITY Innovation. Gemensamt har dessa projekt att de ligger i framkanten både tekniskt och affärsmässigt, samt att de verkar för att lätta upp ett föråldrat regelsystem, som inte tagit höjd för den snabba teknikutvecklingen kring hållbar energi som skett de senaste decennierna.

Marknadsplatsen för Handel med El utgörs till exempel av en digital plattform, där tillgång och efterfrågan på tillgänglig effekt prissätts i realtid. Denna sker med hänsyn tagen till rådande begränsningar i överföringskapacitet och den lokala tillgången/behovet på elmarknaden.

 

Underlaget till marknadsmodellen består av det totala energibehovet från de boende, tillfälliga effektbehovet, antal elfordon som laddar och eventuella lokala elproduktions-möjligheter från solceller, biogas eller vätgas, samt möjlighet att lagra el i batterier. Förstudien som genomförts i samverkan med EnergiForsk, RISE, KTH och CENTIGO har studerat en begränsad del i Hammarby Sjöstad och fokuserar nu på eventuella praktiska pilotförsök.

Projektet runt marknadsplatsen knyter också an mot flera andra projekt som ElectriCity driver i Hammarby Sjöstad. Projektet Mikronät, vilket stöttas av Energimyndigheten, studerar hur flera aktörer kan dela den lokalt producerade energin på ett smart och effektivt sätt. Här studeras hur energi kan delas mellan olika aktörer och huskroppar.

I projektet Hammarby Hydrogen, pågår för närvarande sonderingar kring hur ett pilotprojekt runt vätgas som lokalt energilager kan bidra både tekniskt och ekonomiskt i befintliga bostadsbeståndet.
Till energiprojekten kan även räknas de satsningar som idag görs av enskilda BRFer i Hammarby Sjöstad. Till exempel för att effektivt kunna styra laddning av ett stort antal elbilar i garagen. För att effektivisera sopsugs-systemet installeras också Solpaneler och ett större batterilager.