fbpx

Energi

Syftet är att få ned energianvändningen – och därmed kostnaden – i stadsdelens i fastigheter genom en rad åtgärder som energieffektivisering, investeringar i förnybar energi och delning av energi mellan fastigheterna i så kallade mikronät. 

Lokala mål/tidplan
År 2030 ska: 

 • samtliga brf:er i Hammarby Sjöstad vara klimatneutrala när det gäller energianvändning.

Aktiviteter
Inom projektet Energi Hemma ingår följande aktiviteter/projekt:  

 • Ecodrives
  Energikartläggning av fastigheter och utbildning av brf-styrelser i energieffektivisering. I detta ingår att styrelsen utser en energiansvarig som får vidareutbildning genom regelbundna energimöten. 
 • Energimöten
  Arrangera möten där energiansvariga och styrelser från brf:er deltar. På mötena sker erfarenhetsutbyte mellan brf:erna samtidigt som nya innovationer presenteras. ”Om grannen sparar en halv miljon årligen på installation av frånluftsvärmepump så kan även vår brf göra det.”
 • Färdigskrivna motioner
  Framtagande och spridande av färdigskrivna motioner som enskilda medlemmar i brf:erna kan använda för att ”trycka på” sin egen styrelse. 
 • Gemensamma upphandlingar
  Gemensamma upphandlingar av förnybar energi som bergvärme, solceller  samt investeringar i nya styrsystem. Att göra saker tillsammans skapar inte bara trygghet utan även ett ekonomiskt incitament i form av rabatter vid större inköpta volymer.
 • Delad och lagrad energi
  Driva frågan om mikronät, det vill säga en teknisk lösning som innebär att man använder existerande elnät och adderar lokalt förnybar energi som både lagras och delas mellan fastigheterna.
 • Systemskiftet till en flexibel energimarknad
  Ökar lönsamheten inte bara för fastighetsägarna utan även för samhället eftersom vi kan undvika stora investeringar i nya kraftvärmeverk och dyra kabeldragningar.

Nuläge
Hittills har 20 brf:er i Hammarby Sjöstad gjort investeringar i energieffektiviseringar, styrsystem, bergvärme och solceller på totalt 113 Mkr (540 kr/kvm). Resultatet är att föreningarna sänkt sina energikostnader med över 50%.

Avkastningen varierar mellan de olika projekten beroende på förutsättningarna men ligger normalt inom intervallet 8–12 %.

Kommentar
De gemensamma upphandlingarna av energiinvesteringar har ökat intresset hos flertalet brf:er. Föreningar som tidigare varit intresserade, men inte tagit steget att fullt ut, har engagerat sig fullt ut och gjort stora investeringar. Det var framför allt kombinationen av rabatter vid större volymer och möjligheten till erfarenhetsutbyte mellan brf:erna som bidrog till det stora gensvaret.

Läs mer

Vi har satt ihop en liten handledning som beskriver hur vi gått tillväga för att bygga ett engagemang för klimatarbete och energifrågor. 

Klicka på bilden för att läsa den.