Tuffa mål i verksamhetsplanen

Hammarby Sjöstad ska vara koldioxidneutralt år 2030 och den globalt ledande stadsdelen inom klimat och energifrågor. Klimatmålet ska uppnås genom handfasta åtgärder inom energi, transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

Det slår ElectriCITY fast i verksamhetsplanen för 2019.

– Vår ambition är att utöka antalet testbäddar för olika miljö- och hållbarhetsprojekt. Redan idag har vi ett 30-tal testbäddar inom energi, transport och återvinning i Sjöstan, alltifrån gemensamma upphandlingar av energiinvesteringar och laddplatser för elbilar till beteende när det gäller delningsekonomi. Många bostadsrättsföreningar har sänkt sin energianvändning med över hälften och vi är nu Sveriges laddningstätaste stadsdel. Vår styrka är vårt nära och täta samarbete med de boende i Hammarby Sjöstad, samt med aktiva företag, forskningsinstitutioner och myndigheter; våra medlemmar och partners, säger Jörgen Lööf, vd för ElectriCITY.

Vid Parisavtalets undertecknande år 2015 enades världens länder om att den globala temperaturökningen ska stanna under två grader Celsius – helst under 1,5 grader – till år 2050. Riksdagen i Sverige har därefter antagit ett långsiktigt klimatmål som innebär att nettoutsläppet av växthusgaser ska ha upphört senast år 2045.

Stockholm stads klimatmål är satta till år 2040 och för att det ska uppnås tror vi att det krävs att någon stadsdel går före och visar vägen. ElectriCITY har som mål att Hammarby Sjöstad ska nå klimatmålen redan år 2030 och arbetar tillsammans med bland andra Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) för att definiera vilka åtgärder som krävs.

Verksamhetsplanen innehåller flera konkreta och tidsbestämda mål. Här är några exempel:

  • Hammarby Sjöstad ska bli en koldioxidfri zon för alla transporter – taxi, last- och arbetsfordon – till 2025.
  • Energianvändningen i fastigheterna ska halveras till 2025, jämfört med den energikartläggning som gjordes 2008.
  • År 2025 ska alla parkeringsplatser i Sjöstaden vara utrustade med laddningsutrustning för elbilar.
  • Andelen lokalt producerad energi ska öka från cirka 25 procent till över 50 procent fram till 2025
  • Matsvinnet ska vara halverat fram till 2030.
  • 100 procent av allt avfall ska vara sorterat till 2030.

I verksamhetsplanen återfinns fler mål för vår verksamhet. Här beskrivs även hur målen ska uppnås, genom vilka aktiviteter och projekt.  Läs hela verksamhetsplanen här: