Februariprogrammet i GlashusEtt

Under våren 2023 drar ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad i gång verksamhet i GlashusEtt, med målet att skapa ett allaktivitetshus för ett Hållbart Sjöstaden. 

Program i februari

Start 6 februari
Ett hållbart liv – studiecirkel
Har du också funderat på vilka förändringar i vardagen du kan göra för att leva ett mer hållbart liv. Under några måndagar i vår utforskar vi tillsammans hur vi kan leva mer hållbart, klimatsmart och plånboksvänligt. Vilka hinder och möjligheter finns det och hur vi håller motivationen vid liv. På varje träff samtalar vi om ett tema, som till exempel: Resor, hemmet, maten, odling, kroppen och konsumtion. Tillsammans inspirerar och utmanar vi varandra att skapa nya hållbara vardagsvanor.

Torsdag 2 februari kl 19.15–20.30
Hammarby Sjöstad – världens första miljöstad
När Sjöstaden började byggas i slutet på 90-talet var miljömålen högt ställda. Det skulle bli en modern stadsdel, byggd på den senaste miljötekniken. Energiförbrukningen i fastigheterna skulle bli låg, allt fler skulle välja kollektivtrafiken, soporna skulle omvandlas till fjärrvärme och matresterna till biogas.

Hur gick det? Hur fungerar det i dag? Och hur kan vi som bor i Hammarby Sjöstad bidra till att det kan fungera ännu bättre?
Sjöstadsguiden Inger Johansson tar oss med på en tidsresa i Hammarby Sjöstad resa från tidigt 1990-tal till framtiden.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Health is the new wealth 

De senaste årens hälsotrender har varit många och ofta motsägelsefulla. Hur ska vi förhålla oss till alla dessa dieter och vad är det som är sant egentligen?
Vi är alla biokemiskt olika och för att verkligen optimera sin prestation så måste man utgå ifrån sig själv och lära sig att förstå sin egen hälsa.

Med en vetenskaplig grund berättar Ewa Meurk hur vi bör förändra oss för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Ewa Meurk har under många år granskat och ifrågasatt dagens vedertagna sanningar om näringslära och följderna av dagens moderna kostråd.

Torsdag 16 februari kl 19.15–20.30
Dela på elen! Vad kan en Energigemenskap i Hammarby Sjöstad göra för nytta?
Hammarby Sjöstad är högintressant i dagens energidebatt. Sjöstaden är en av de platser i landet där det pågår försök med energigemenskaper, det vill säga att man kopplar ihop byggnader som ligger nära varandra i ett mindre system där man kan lagra och dela lokalt producerad energi inom ett så kallat mikronät.

Jan Franson och Ulrika Jardfelt, som arbetar med projektet berättar mer om hur vi kan arbeta tillsammans för att minska miljöpåverkan från vår energianvändning här i Sjöstaden.

Till anmälan

 

 

 

Sopsorteringsspel succé på Sjöstadsdagen

Hur ska servetter med tryck sorteras? Eller sminket? Och hur var det nu med kuvert?
Det var många som stod med pannorna i djupa veck och funderade och diskuterade kring hur saker egentligen ska sorteras när de spelade ElectriCITYs sopsorteringsspel på Sjöstadsdagen.

Och en sak var klar. Det kan vara både roligt, nyttigt och tankeväckande att diskutera sopsortering. Det var många som fick aha-upplevelser i ElectriCITYs monter på Sjöstadsdagen.

Andra aktuella ämnen var självfallet planerna på ett flytande bad vid Lugnets terass, ett bad som ska använda renat återbrukat vatten från Henriksdals vattenverk i en utomhuspool, där poolvattnet kontinuerligt renas genom en klorfri process, vattnet värms av solceller och hela anläggningen inklusive badhandukar rengörs utan rengöringsmedel med hjälp av joniserat vatten.

Hållbarhetsquizet som ElectriCITY arrangerade tillsammans med AFRY ledde också till många samtal. Och den lyckliga vinnaren av quizet bjöds på en middag för två av Sjöstadens Skybar.

 

 

FN:s klimatpanel IPCC är tydliga – klimatet kan inte vänta

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) publicerade i februari en delrapport som kretsar kring hur sårbar mänskligheten är för klimatförändringarna och vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa samhällen till verkligheten på en allt varmare planet. I IPCC:s första delrapport i den pågående sjätte kunskapsutvärderingen om klimatet, som publicerades i augusti, beskrevs klimatförändringarna som omfattande, snabba och i många fall utan motstycke. Det är den grund som den nya delrapporten har att bygga vidare på när den tittar närmare på effekter, sårbarhet och anpassning.

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. Huvudrapporten inom AR6 består av tre delrapporter samt en syntesrapport. Den första delrapporten, ”Den naturvetenskapliga grunden”, publicerades i augusti förra året. Den 28 februari publicerades den andra delrapporten, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” som behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. 195 länder är medlemmar i IPCC. Källa: SMHI

Cecilia Katzeff forskar på energigemenskaper

Visionsbild från Tamarinden i Örebro.

Cecilia Katzeff är forskare och docent i Human-Computer Interaction på KTH. Hon har fått finansiering av Energimyndigheten för att titta på två aktuella projekt där energigemenskap är en viktig komponent – Tamarinden i Örebro och Hammarby Sjöstad med testbädden Hammarby Sjöstad 2.0 som ElectriCITY Innovation leder. Hon vill ta reda på hur hushållens roll i delande av energi och samverkan i energigemenskaper kan tänkas förändra hushållen i sig.

– Vi vill exempelvis utforska hur energigemenskaper påverkar hushållens sätt att utföra sina vardagssysslor och hur digitala tjänster kan stödja hushållen, säger Cecilia Katzeff. Hon liknar dagens införande av digital teknik i hemmen med införandet av ny teknik i hemmen under den industriella revolutionen i början av 1900-talet. Då fick många råd att köpa vitvaror som underlättade i hushållet – tvättmaskin, diskmaskin, dammsugare till exempel – men det uppstod också ökade krav på hygien så mängden utfört arbete i hemmet ökade istället. Kan det vara så att energigemenskaper med ny teknik kommer att förändra hushållen igen?

Forskargruppen kommer att titta på två projekt och följa dem över tid. Tamarinden i Örebro är ett planerat bostadsområde där den senaste tekniken byggs in från början. Där kommer initiativet från kommunen och Tamarinden förväntas stå klar 2024. Hammarby Sjöstad började som en miljöeffektiv stadsdel men energigemenskaper och mikronät börjar nu byggas in i en befintlig bebyggelse på initiativ av medborgarna själva. Projektet motiveras av omställningen till ett hållbart energisystem och den ökande betydelsen av hushållens roll i omställningen. En övergripande fråga rör hushållens relation till lagring, delande, användning och produktion av energi. En annan fråga rör aktörers föreställningar om hushållen som deltagare i energigemenskaper.

Sofie Nyström, som är doktorand i projektet, kommer att intervjua olika aktörer och hushåll och genomför fokusgrupps-diskussioner med hushåll som tillhör målgruppen för det planerade bostadsområdet. Resultaten förväntas användas av energi- och bostadsbranschen och tjänsteutvecklare.

Forskargruppen på KTH består förutom Cecilia Katzeff av universitetslektor Björn Hedin och doktoranderna Sofie Nyström, Arjun Menon och Joe Llewellyn. Från ElectriCity deltar Rickard Dahlstrand. Projektet pågår under tre år.

KTC flyttar energi till rätt ställe vid rätt tillfälle

Den 1 januari 2022 utvidgades undantagen från kravet på nätkoncession i ellagen. Det innebär att det nu går att få tillåtelse att överföra egenproducerad förnybar el mellan lokala producenter. Med ett energilager kan man kapa effekttoppar, fördela och styra användningen automatiskt för att utnyttja energin så effektivt och hållbart som möjligt. Med flexibilitetstjänster kan lokalproducenten sälja vidare el eller värme vidare för att hjälpa till med lokala kapacitetsbrister eller till kraftnät. På så sätt kan man som elkund få in intäkter och samtidigt hjälpa till med elnätens kapacitetsbrist och också med integreringen av förnybar el.

KTC är med i med i projekten Mikronät i Hammarby Sjöstad och Tamarinden i Örebro. I Tamarinden är de leverantörer till fastighetsbolaget Tornet att leverera energisystem till deras fastigheter.

–Energisystemet i Tamarinden är det unikt av sitt slag och under många år utvecklats för hur man kan snabba på energiomställningen i nybyggnadsprojekt genom att vara smarta tillsammans, säger Rikard Strid.

Målet är att skapa förutsättningar för att området ska kunna, reducera, producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem. Tillsammans med Samster, som gör bakstycken till solpaneler för termiskåtervinning, kan man också leverera värme till till berget för att säkerställa att det inte kyls ner och kyla till solpanelerna för optimal funktion.

–Det gäller bara att se till så att allt det här används på rätt sätt på rätt plats vid rätt tillfälle, säger Rikard Strid. Då har vi kommit en bra bit mot målet att bli klimatneutrala i den här stadsdelen till 2030.

Framtidsinriktade energiprojekt i Hammarby Sjöstad

För närvarande pågår flera framtidsinriktade och visionära energiprojekt inom ElectriCITY Innovation. Gemensamt har dessa projekt att de ligger i framkanten både tekniskt och affärsmässigt, samt att de verkar för att lätta upp ett föråldrat regelsystem, som inte tagit höjd för den snabba teknikutvecklingen kring hållbar energi som skett de senaste decennierna.

Marknadsplatsen för Handel med El utgörs till exempel av en digital plattform, där tillgång och efterfrågan på tillgänglig effekt prissätts i realtid. Denna sker med hänsyn tagen till rådande begränsningar i överföringskapacitet och den lokala tillgången/behovet på elmarknaden.

 

Underlaget till marknadsmodellen består av det totala energibehovet från de boende, tillfälliga effektbehovet, antal elfordon som laddar och eventuella lokala elproduktions-möjligheter från solceller, biogas eller vätgas, samt möjlighet att lagra el i batterier. Förstudien som genomförts i samverkan med EnergiForsk, RISE, KTH och CENTIGO har studerat en begränsad del i Hammarby Sjöstad och fokuserar nu på eventuella praktiska pilotförsök.

Projektet runt marknadsplatsen knyter också an mot flera andra projekt som ElectriCity driver i Hammarby Sjöstad. Projektet Mikronät, vilket stöttas av Energimyndigheten, studerar hur flera aktörer kan dela den lokalt producerade energin på ett smart och effektivt sätt. Här studeras hur energi kan delas mellan olika aktörer och huskroppar.

I projektet Hammarby Hydrogen, pågår för närvarande sonderingar kring hur ett pilotprojekt runt vätgas som lokalt energilager kan bidra både tekniskt och ekonomiskt i befintliga bostadsbeståndet.
Till energiprojekten kan även räknas de satsningar som idag görs av enskilda BRFer i Hammarby Sjöstad. Till exempel för att effektivt kunna styra laddning av ett stort antal elbilar i garagen. För att effektivisera sopsugs-systemet installeras också Solpaneler och ett större batterilager.

Energisparande iBoxen kommer till Sjöstan

iBoxen är en rikstäckande infrastruktur av leveransboxar för att leverera, returnera och skicka paket. Den är öppen för samtliga transportörer som har verksamhet i Sverige idag. Nu får hela Sverige tillgång till hållbara leveranslösningar och i Hammarby sjöstad är vi tidigt ute.
Hur bra är det då för miljön? I en rapport beställd av World Economic Forum slås fast att en lösning som iBoxen kan generera utsläppsminskningar på närmare 70 procent per paket i en storstad. Motsvarande undersökningar har gjorts av miljökonsultföretaget Tellus21. De har tittat på effekten av iBoxens lösningar i en förort och på landsbygd. I rapporten kan man se en potentiell minskning av utsläpp på uppemot 60 procent när behovet att använda bil för att hämta upp paket blirförsvinnande litet. Något som gynnar både klimatet och miljö där vi bor.

Leveransboxarna från iBoxen har 16 luckor för olika paketstorlekar. Som boende i området kommer man att kunna välja ”sin” box som ett leveransalternativ precis i e-handlarens utcheckning (check out). När paketet är levererat till boxen aviseras mottagaren via sms och i iBoxens app (ladda ned här: www.iboxen.se/app). Då kan man enkelt och säkert hämta ut sitt paket med mobilt Bank-ID.

Här är länk till en film som förklarar hela paketleveransen med iBoxen:
Länk direkt till explainern; https://vimeo.com/639412302

Mer information om iBoxen hittar du här: www.iboxen.se

Vi flyttar in i Turbinhallen

Den anrika Turbinhallen från 1930-talet har konverteras till micro-living och co- working-utrymmen och nu flyttar vi in till helt nya arbetsplatser med en spännande historia mitt i Hammarby Sjöstad. I början av 1930 var Hammarby Sjöstad ett utpräglat industriområde. Turbinhallen, som då var full av svetsare, har nu renoverats med respekt för byggnadens historia för att ge rum åt en ny generation yrkesutövare. Byggnaden som en gång i tiden rymde stora maskiner är nu en öppen plats att tänka, bo och arbeta på. Rustika och industriella strukturer och former står i kontrast till Tom Dixons moderna design. Högt i tak med andra ord.

Tanken bakom UNITY i Hammarby Sjöstad är att fungera som en knutpunkt för inspiration och kunskap. Här möts morgondagens skapare och entreprenörer och här kan man boka studiolägenheter och co-working. Det finns utrymmen för alla behov, från 17 till 62 kvadratmeter. Alla bostäder har daglig service som städning och dygnet runt-support.

UNITY i Hammarby Sjöstad ligger 15 minuter från Stockholms innerstad. och erbjuder en balans mellan stadsliv och naturupplevelse. Här är det också nära till konserter och evenemang på Avicii Arena (Globen) och Tele2 Arena och naturupplevelser på Hammarbybacken och i Nackareservatet.
https://unity-living.com/se/locations/unity-hammarby-sjostad-se/

Solceller på höjden och längden och tvären

ElectriCITY gjorde ett studiebesök på Johan Ehrenbergs och ETCel ́s anläggning i Katrineholm. Det var ett roligt besök på en anarkistisk och ändå målmedveten upplevelsepark där smarta energilösningar samsades med raggiga får och prunkande växthus. Merparten av dagens klimatkris kan hänföras till förbränning av fossila bränslen men en betydande del kommer också från jordbruket som utarmar jordar och går på tomgång med konstgödsel.
ETC Solpark är byggd för att alla ska kunna besöka parken, titta på solcellsanläggningarna, titta på elbilen, kolla varmluftspaneler, knacka på de transparenta solcellerna och se tomaterna i växthusen frodas.

ETC Solpark har en kapacitet på över 4 000 000 W och är en av Sveriges största solcellsparker. De bygger ut hela tiden. Nya hus, nya solcellstak och nya solceller på ställningar. Men parken är också ett ställe att träffas på och lära sig mer. Här har man guidade visningar, föreläsningar och konferenser. ETCel delar generöst med sig av de erfarenheter de fått när de sysslat med sol-el sedan 2009.

Kursutbud för installation
För de som vill sätta upp sina solpaneler själva finns kurser i montering. Man går då igenom olika solcellspaneler och växelriktare och har praktiska övningar i montering på olika takbeläggningar. ETCels solcellsmontörer finns i Katrineholm och har hela landet som sitt arbetsfält. Ibland är de fullbokade och då samarbetar ETCel med andra montörer. Försäljning och projektledning finns på huvudkontoret Stockholm.

ETC Växthus
Växthuset är ett projekt i Stefan Sundströms anda och han själv fermenterar, syrar, de tomater som inte går åt på solparken. De klimatsmarta växthusen är täckta av solceller och gör mer energi än de förbrukar. De används inte bara till tomater. ETC Solparks odlingsansvarige Mani Dadgaranfar experimenterar för fullt och bloggar om odlingarna i solparken.

ETC satsar på biokol
Nu tillverkas biokol i ETC Solpark. Då lagrar man koldioxid i tusen år. Biokolet gödslas och läggs ner i odlingarna. Dessutom blir värmen till el när kolet tillverkas.

Seminarier i ETC Solpark
I ETC Solpark i Katrineholm drar ETC nu igång seminarieverksamhet. Under året är det bli fullt med författarträffar – och dessutom kurser om allt ifrån solenergi och ekologisk tomatodling till biodling och solgrillning.

Solhus med café och butik
Här finns böcker, solcellsvaror, smarta klimatvänliga produkter, leksaker och fika – på verandan om vädret är trevligt – och man kan också vandra runt bland tomater och grönt i det lilla vinterträdgårdsannexet.

Sopsugning som går på solkraft

Under sommaren installerades solceller och ett batteri  i en av sopsugarna i Hammarby Sjöstad. Det var  STELLA Futura som på initiativ av Sjöstadens Västra sopsug samfällighetsföreningen, och i samarbete med Envac, drog igång med ett nytt sätt att driva sopsugarnas fläktar med hjällp av solkraft.

Hammarby Sjöstads största sopsugsanläggning finns i en lokal nära Fryshuset. Den tar hand om sopor från nästan 3 000 lägenheter. Soporna sorteras i tidningar, matavfall och restavfall när sopsugen körs varje dag. Det blir en hel del sopor som ska transporteras ganska långa sträckor och det märks också på energiåtgången. Det så kallade effektuttaget blir högt i perioder och elräkningarna ökar därefter.

– Vi såg att 45 procent av elkostnaden kom från det höga effektuttaget, med korta toppar runt 160 kilowatt, och ville göra något åt det, berättar Rickard Dahlstrand, styrelsemedlem i Sjöstadens västra sopsug samfällighetsförening.

Fläktarna skapar det vakuum som behövs för att dra till sig soporna från de olika nedkasten.

– Fläktarna är frekvensstyrda och ibland behövs bara en fläkt, men om det är tunga sopor körs alla tre fläktarna samtidigt, säger Klas Leksell, produktionschef hos företaget Envac som levererade sopsugen till Hammarby Sjöstad redan 2005.

För att kapa effekttopparna bestämde sig Sjöstadens västra sopsug samfällighetsförening för att installera solceller och ett litiumjon-batteri med kapaciteten 76,8 kilowattimmar. Nu är solcellerna på plats, batteriet laddasr och den el som inte används till fläktarna går tillbaka ut på elnätet.

– Projektet med STELLA Futura, på initiativ av Sjöstadens Västra Sopsug Samfällighetsförening, är ett bra exempel på hur man kan integrera flera smarta system till en helhet med fokus på miljöteknik, energiåtervinning och lönsamhet. Vi ser fram emot att tillsammans identifiera flertalet kommande installationer, då vi ser en stor potential i synergierna som detta projekt tydligt belyser, säger Envacs CTO Kent Norlenius.