Stockholms miljömål är ambitiösa. Genom minskade utsläpp och ökad koldioxidinlagring ska Stockholm vara klimatpositivt 2030. Stockholms stad som organisation ska vara helt fossilfri senast 2030 och Stockholm ska vara helt fossilfritt senast 2040. Ett led i arbetet är en utsläppsfri innerstad. Och den 31 december 2024 ska Stockholm bli först i landet med att införa miljözon klass 3, vilket innebär att all fossildriven trafik ska förbjudas i delar av centrala Stockholm.

Stockholms stad har nyligen beviljats medel för ett innovationsprojekt, Snabbsam, en systemdemonstrator där Stockholms stad tillsammans med ett stort antal partners ska arbeta för en omfattande omställning av transporter, resvanor och användning av stadens ytor. Den miljözon som planeras i centrala Stockholm ska användas som motor och möjliggörare i arbetet för ett effektivt och utsläppsfritt transportsystem som på sikt sträcker sig långt utanför zonens gräns.

– Stockholms stad jobbar för en utsläppsfri innerstad och vi vill göra det tillsammans med andra. Omställningen i sin helhet kommer ju att kräva ett annorlunda agerande från många parter. Det säger Annika Bergendahl, strateg för innovation och elektrifiering på trafikkontoret i Stockholms stad, som kommer att berätta om arbetet med Stockholms stads miljömål och Snabbsam på Kapitaldagen den 25 november.

– Det vi gör som stad är att vi pekar ut en viljeinriktning, och det är ju en sak vi ofta får höra från näringslivet att man vill veta vart vi är på väg och vart vi ska. Nu finns det på plats och det är mer en fråga om vad som behövs för att andra aktörer ska våga fatta sina beslut.

Stockholms stad har en tydlig inriktning mot att prioritera yteffektiva, kapacitetsstarka och klimatsmarta sätt att färdas i staden och en prioritet av gång-, cykel- och kolletivtrafik.

– Men sedan är det klart att man behöver hitta bra alternativ som fungerar, oavsett om det är gods som ska komma fram till en butik eller om det är människor som ska komma till en arbetsplats. Där behöver vi ha alternativ som inte upplevs som en försämring, och att vi kan visa på de nyttor som mer yteffektiva färdmedel kan föra med sig i form av platser för vistelse, grönska och hälsovinster. Man måste vara ödmjuk inför att det också finns en ovilja till att förändra sina vanor.

Systemdemonstratorn Snabbsam kommer att ta ett systemperspektiv på de frågor som uppstår i arbetet med miljözon klass 3 och många aktörer är på olika sätt delaktiga i omställningsarbetet.

Med endast sju år kvar till år 2030 när Stockholms stad ska vara klimatpositivt krävs en hög omställningstakt.

­– Det kräver ett nytt sätt att tänka och framför allt så behöver omställningen ske i hög hastighet. Här handlar det om att testa och koppla samman tekniker som är rätt så mogna med nya arbetssätt, så vår förhoppning är att vi kan se tydliga effekter redan under projekttiden, säger Annika Bergendahl.

Text: Carina Näslundh

FAKTA:

Systemdemonstrator
En systemdemonstrator är ett kontrollerat sätt att testa en hållbar systemomställning med en kombination av innovativa lösningar i en verklig miljö – och med hänsyn till det sammanhang den ska fungera i.

Miljözon klass 3 är den klassning som ställer högst krav på vilka fordon som får färdas i zonen. De fordon som får färdas i miljözon klass 3 är
• lätta och tunga elfordon
• lätta och tunga bränslecellsfordon
• lätta och tunga gasfordon som uppfyller utsläppskraven för Euro 6
• tunga laddhybrider som uppfyller utsläppskraven för Euro 6.