Stärkta möjligheter för ElectriCITYs medlemmar att göra affärer utomlands

Ann-Sofi Gaverstedt, Managing Director, URBS och vice ordförande ElectriCITY Innovation. Foto: Lennart Backlund

ElectriCITY Innovation har förstärkt sitt internationella arbete genom att integrera organisationen Urban Tech Sweden (UTS) i sin verksamhet. Urban Tech Sweden bildades 2019 av Teknikföretagen i syfte att vara en länk mellan Sveriges intressenter inom den hållbara staden och den internationella affären.

– Det finns en stark internationell efterfrågan på kunskap, finansiering och teknik för en hållbar omställning. Sverige har en av världens största samlade portföljer för urbana lösningar, för att verka för en hållbar omställning i städer. Vi har stor kunskap inom området och finansiella verktyg för hållbara projekt men utmaningen är att kunna nå ut och hitta de rätta affärspartnerna, säger Ann-Sofi Gaverstedt, Managing Director, URBS och även vice ordförande för ElectriCITY Innovation.

Större delen av de svenska företagen är småskaliga, arbetar med enskilda komponenter och har inte tillräckliga resurser för att kunna satsa det som krävs för att kunna vinna affärer. Det är bland annat där UTS har sin styrka, som en organisation som på ett sammanhållande sätt kan bemöta efterfrågan och som kan bidra till att sätta ihop helhetslösningar.

Starkare internationellt
En sammanslagning av ElectriCITY och UTS stärker båda organisationernas verksamhet. ElectriCITY får möjlighet att ytterligare stärka sitt internationaliseringsarbete och utöka medlemmarnas möjligheter till internationell utveckling.

– Det är en win-win situation där vi får stora möjligheter til gemensam utveckling. Och det innebär att ElectriCITYs medlemmar äntligen får en möjlighet att i samverkan med andra företag delta i internationella projekt utan att behöva ta stora ekonomiska risker, säger Jörgen Lööf, vd, ElectriCITY Innovation.

För UTS innebär det att man stärker sin kunskapsnärvaro i lokala stadsprojekt i Sverige som företag kan använda som bas för internationalisering. Urban Tech Sweden mission är att öka exporten av sammanhängande systemlösningar med hjälp av ElectriCITYs medlemmar och partners och därmed öka takten i städernas klimatomställning.

Förutom övrig nytta som ElectriCITYs verksamhet ger medlemmarna så möjliggör exportverksamheten följande:
• Tillgång till finansierade internationella projekt utan att egna resurser behöver nyttjas.
• Minskad risk som föreligger i början av en affärsprocess innan ett kontrakt kan skrivas och även under projektet då affärsägandet ligger hos en annan aktör.
• Ingå i ett större eko-system av organisationer som behövs för att kunna genomföra projekt.
• Tillgång till kunskap och nätverk för att strukturera projekt så det blir investeringsbara.

– Vi söker nya projekt att titta vidare på. Vi har kunskap att stötta projekt kopplat till fastigheter, energisystem och infrastruktur och ser helst att projektets totala storlek överstiger 100-200 miljoner svenska kronor och där värdet för det svenska och nordiska kan överstiga 30 procent för att lösgöra finansiering från det nordiska finansieringssystemet, säger Ann-Sofi Gaverstedt.